Rólunk

Szeretettel köszöntjük az Olvasót, Megkülönböztetett tisztelettel minden leendõ és jelenlegi Kedves Ügyfelünket, Kedves magyar és külföldi partnereinket a Juharos Ügyvédi Iroda honlapján.

A Juharos Ügyvédi Irodát dr. Juharos Róbert ügyvéd 2004-ben alapította. Az iroda együttmûködõ partnereivel alapítása óta stabil gazdasági alapokon növekszik, piaci szerepét, ügyfelei megtisztelõ bizalmát a gazdasági válság ellenére törekszik megõrizni, kapcsolatainak, ügyfeleinek számát az általa nyújtott igényes jogi szolgáltatások magas szakmai színvonalának megtartása mellett, szeretné fenntartható módon növelni.


Az iroda súlypontja a kezdetekben, a válságot megelõzõ idõkben az ingatlan-befektetõk az ingatlanfejlesztõi, építõipari piac kiszolgálásán volt, az iroda üzleti, partneri és szakmai kapcsolatai kiterjedtek ezen piac meghatározó és jelentõs szereplõire, szegmenseire a fejlesztõi és kivitelezõi, illetve ingatlan értékesítõi beágyazódottságát az azóta jelentõsen összehúzódott piac szereplõivel mind a mai napig õrzi. Ügyfeleink, partnereink ezen a piacon a befektetõk, finanszírozó bankok, kivitelezõk és értékesítõk.

Irodánk a nemzetközi, - európai piacon is jelen kíván lenni, ennek megvalósítása érdekében együttmûködik a Kanzlei Juharos Németországban bejegyzett Trassem/Trier székhelyû partner ügyvédi irodával, amelynek ügyvéd vezetõje Lilla Juharos LLM, Fachanwalt für Strafrecht. A Kanzlei Juharos ablak alatt a német partneriroda honlapjára navigálhat. Dr. Juharos Róbert ügyvéd, európai jogász, maga is tagja a német Oberlandesgerichtsbezirk Koblenz székhelyû ügyvédi kamarának .

Irodánk szakértelme a közösségi piacon is vonzó, így az alkotmány, közigazgatásjog, az önkormányzati jog, valamint a közbeszerzések joga az iroda szakértõi munkáságának kiemelt fontosságú terepe. Irodánk és partnereink eddigi gyakorlata és sokrétû alkalmassága tesz minket nagyobb projektekben való team munkára, akár nehezebb és komplexebb, nagy idõigényû, illetve nagyobb mennyiségi, illetve speciális humánerõforrás igényû feladatok ellátására is. Így vállalkozunk többek között gazdasági társaságok, közösségi intézmények jogi és komplex szervezetátvilágításra, szervezet és rendszerépítésre, folyamatszabályozásra, racionalizálásra, ezen folyamatok tartós monitoringozására is.

Irodánk tapasztalattal rendelkezik az Európai Uniós rendszerekkel és finanszírozási mechanizmusok mûködésével, a pályázati rendszerekkel összefüggésben. Ellátja Európai Uniós projektek projektmenedzsment feladataival összefüggõ jogi feladatokat és hivatalos közbeszerzési tanácsadóként eljárva komplex közbeszerzés-bonyolítási szolgáltatást is nyújt. Ebben a körben irodánk a nagy projektek feladataival összefüggõ tevékenységek ellátását is vállalja, de a kisebb projektek sikeres megvalósításában is érdekelt.

Szakterületeink:

Irodánk tevékenységének súlypontja a klasszikus civil jog és a közjog.

Polgári Jog

Polgári peres és nem peres eljárások

Irodánk jogi képviseletet ellátását vállalja magyar és külföldi gazdasági társaságok és magánszemélyek polgári peres és peren kívüli eljárásai során. Tekintélyes tapasztalatunk lefedi a rendes bírósági és választott bírósági eljárásokban a különbözõ típusú peres és nem peres eljárások széles körét a tulajdonjogi, személyhez fûzõdõ jogokat érintõ, kötelmi jogviszonyokból eredõ perekben éppúgy, mint közigazgatási perekben.

Ingatlanjog, ingatlan adásvétel, ingatlanbérlet, ingatlanügyletek

Irodánk komplex módon lát el ingatlanokkal összefüggõ, elsõsorban közigazgatási jogi ügyekben, építésügyi eljárásokban felmerülõ jogi feladatokat, jelentõs tapasztalatokkal bír az ingatlanfejlesztések és ingatlan beruházások terén, így komplex módon nyújt közigazgatási szervek elõtti állandó és eseti képviseletet, okiratszerkesztést és jogi tanácsadást.

Gazdasági társaságok joga ( Bt., Kft. ,Zrt. Nyrt. alapítása, cégmódosítás)

Irodánk mind a hazai, mind a nemzetközi gazdasági társaságok ügyviteléhez kapcsolódó jogi képviseletre alkalmas, elektronikus cégeljárás keretében rövid határidõvel vállalja gazdasági társaságok alapítását, társasági szerzõdések módosítását, okiratok szerkesztését és véleményezését, cégek átalakulásának, végelszámolásának lebonyolítását. Cégek, vállalatok állandó képviseletének keretében irodánk rendelkezésre áll belsõ szervezeti és mûködési szabályzatok elkészítésében, illetve üzletrész átruházással kapcsolatos jogi kérdésekben.

Közjog

Alkotmányjog, Közigazgatási jog

Irodánk vezetõjének alkotmányjogi és kodifikációs tapasztalatai (Magyar Országgyûlés Alkotmány és Igazságügyi Bizottsága tag 1998-2002; Fõvárosi Önkormányzat Jogi Bizottságának elnöke 2005) alkotmányossági és közjogi kérdésekben ügyfeleink számára kompetens szakmai megoldások ígéretét hordozza.

Kormányzati és közigazgatási szervek elõtti eljárások keretében vállalunk jogi tanácsadást, hatóságok és bíróságok elõtti képviseletet, amely kiterjed adó-és illetékügyekre, építési, illetve szabálysértési ügyekre egyaránt.

Önkormányzati jog, jogszabály elõkészítés

Ügyvédi Irodánk jogszabály elõkészítés keretében Önkormányzati rendelet tervezetek véleményezését és jogi harmonizációját végzi. Megfelelõ tapasztalattal nyújtunk jogi tanácsadást az Önkormányzatok és intézményeiket érintõ jogi kérdésekben, illetve az ehhez kapcsolódó szerzõdések, iratok, megállapodások elkészítésében, valamint peres és peren kívüli képviseletben.

Rendszerátvilágítás, rendszerszervezés, rendszerépítés, cégátvilágítás, jogi rendezés

Vállaljuk közösségi szereplõk és intézményeik, valamint gazdasági társaságaik, projektjeik teljes körû átvilágítását, rendszerszabályozását, jogi rendezését.

Közbeszerzések joga

Irodánk minõsített Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó.
Irodánk profiljába tartozik a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során az ajánlatkérõi oldal képviselete. Közbeszerzési tanácsadással szolgálunk az ajánlatkérõ szervezetek számára az eljárások elõkészítésében és lebonyolításában, a felhívás elõkészítésétõl egészen az eredményhirdetésig. Irodánk igény szerint a  özbeszerzési Döntõbizottság elõtti felülvizsgálati eljárások során lát el jogi képviseletet.

A Juharos Ügyvédi Iroda teamben dolgozik. Együttmûködõ ügyvéd partnerei az irodán belül segítik munkájának eredményességét. Az ügyvédek és az alkalmazottak figyelme, precizitása, kedvessége és ügyfél centrikussága nem csak tartós ügyfélkapcsolataink, záloga, de irodánk barátait is gyarapítja. Ügyfeleink számára a megfizethetõ szaktudás mellett legfontosabb a bizalom. A bizalom záloga a kiszámíthatóság.